vrijdag 14 augustus 2009

Goede voornemens opnieuw bekeken ¤¤¤¤ Good intentions revised


Herinneren jullie je nog je goede voornemens die je maakte aan het begin van 2009? Velen hebben ze waarschijnlijk na een aantal dagen of weken al opgegeven, of misschien zelfs gewoonweg vergeten.

Daarom dat ik ze eind december op mijn blog had geplaatst, om ze zeker niet te kunnen vergeten en er nu en dan nog eens aan herinnerd te worden. En deze ochtend in de auto dacht ik er inderdaad nog eens aan, en wou ik eens zien of ik daadwerkelijk iets had gedaan met die goede voornemens ...

Hier komen mijn goede voornemens, nog eens op een rijtje :

* Kookboek scrappen ==> Ondertussen heb ik nog vele stempeltjes en embellishments bijgespaard en ook veel recepten genoteerd die ik lekker vond, maar ik ben er nog niet effectief aan begonnen, wegens nog geen tijd. Dit zal een projectje worden voor de herfst.

* Dia's herscannen en andere inscannen ==> Ik heb effectief begonnen aan het herinscannen van mijn dia's maar het is een monnikenwerkje. Ik heb een aantal dagen geleden een schema opgesteld voor mezelf, want ik heb mijzelf als doel gesteld dat ik voor het einde van het jaar klaar wil zijn met het scannen van al mijn dia's. Concreet betekent dit 4 rijtjes scannen per week (200 dia's uit de raampjes nemen dus, scannen, weer in het raampje plaatsen, sorteren, Photoshoppen, ...) dus nog heel wat werk voor de boeg, maar als ik me aan mijn schema kan houden, zou het toch moeten lukken. Ik doe mijn best !!

* Photoshop leren ==> Ik ben een aantal hoofdstukken ver gekomen, maar nu tijdens de zomer heb ik er niet meer verder aan gewerkt. Wordt zeker vervolgd als de herfst weer in aantocht is. Voorlopig kan ik de basics en daar kom ik al een heel eind mee.

* Techniekenboekje maken ==> Ondertussen al heel veel dingen gespaard op mijn pc, maar nog niet effectief uitgeprint. Het is in mijn hoofd ook nog een beetje aan het vormkrijgen, hoe ik het juist allemaal wil doen, maar dit is ook een projectje voor oktober-november. Wordt zeker aan verdergewerkt !!

* Veel scrappen ==> Ik heb toch al redelijk wat gescrapt en nu ik al een heel deel foto's heb laten bijmaken van toen ik klein was, zit ik niet om foto's verlegen. Dus beetje bij beetje komt hier schot in, en na de zomer, als de herfst weer zijn intrede doet, zal ik in gezapig tempo verder werken.

* Genieten ==> Dit heb ik alvast dubbel en dik gedaan, in alles wat ik onderneem. Dit vind ik echt heel belangrijk want voor de tijd dat we hier zijn, kunnen we maar beter plezier hebben. Dus dit voornemen is alvast dubbel en dik geslaagd. Ik ben een tevreden mens ;-))

Als ik mijn lijstje zo eens bekijk, dan ben ik al bij al toch wel tevreden van wat ik al allemaal heb gedaan de voorbije maanden, en als het tuinwerk er hier weer een beetje opzit in midden september, en nadat ik dan op reis ben geweest, begint in oktober weer het winterweer hier in Zweden, zodat ik nog aan vele zaken van het lijstje kan verderwerken. Ik ben er zeker van dat ik tegen het einde van het jaar een heel groot deel van dit lijstje zal klaarhebben. Dus met goede-voornemens-lijstjes werken, heeft blijkbaar toch zijn nut !!!

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Do you remember your good intentions you made at the beginning of 2009? Many of you have certainly already abandonned them some days or weeks later, or have forgotten all about them.

That's the reason why I had put them on my blog at the end of December, not to forget them and to be reminded of them every now and then. And this morning in the car, I thought about them and wanted to see if I had done something with them already ...

Here are my good intentions, one more time ...

* Scrapbooking of a cookbook ==> in the meantime I gathered many more stamps and embellishments and also noted down recipes which I though sounded nice, but I haven't actually started this project yet, due to no time. This will become a project for autumn.

* Scanning of slides ==> I have actually restarted scanning in my slides, but it's a real slow work that takes lots of time. A few days ago, I made a schedual for myself because I gave myself the goal of being ready with the scanning of all my slides before the end of the year. This actually means scanning in 4 rows per week (taking out 200 slides out of their frames, scanning in them, putting them into the frames again, sorting them out, Photoshopping them, ...), so loads of work left but if I can stick to the scheme, I could make it. I will try !!!

* Learning of Photoshop ==> I made it through some chapters but now during summertime I have not worked further on this. This will certainly be continued when autumn is there again. For now, I know the basics in Photoshop and that helps me already a lot.

* Making of a technique book ==> In the meantime I have already saved a lot on my computer, but I did not actually print it yet. It is all still getting shape in my head, how I want to make it, but this will be a project for October-November. Will be continued !!

* Do lots of scrapbooking ==> I did do quit some scrapbooking, the latest time, and now that I have printed out quit a bit of my childhood pictures, I'm not short on pictures anymore. So little by little, this proceeds and after summer, when autumn comes, I will continue in a good pace.

* Enjoying myself ==> This I have really been doing, in everything I undertake. This I think is really important, because for the short time we are only here, we'd better enjoy ourselves. So this intention certainly worked out fine. I'm a happy person ;-))

If I look over this list, I'm actually quit happy with what I have been doing the last couple of months, and when the garden work will be finished over here in September, and after I have been going on holidays, the winter weather is starting over here again in Sweden around October, so I can continue with lots of things that are still on my list. I'm convinced that I will have finished quit a big part of this list by the end of the year. So working with good-intentions-lists has his use anyway !!

Geen opmerkingen: